19 czerwca, 2024
  • 19 czerwca, 2024
  • Home
  • Finanse
  • Z czego wynika popularność funduszy inwestycyjnych?
Z czego wynika popularnosc funduszy inwestycyjnych

Z czego wynika popularność funduszy inwestycyjnych?

By on 24 stycznia, 2019 0 1388 Views

Przekonanie o tym, że tylko właściciele dużego kapitału mogą znacznie bogacić się na inwestycjach to błędne uogólnienie. Fundusze inwestycyjne to rozwiązanie dla osób, które nie dysponują wielkimi środkami. Czym są, jak funkcjonują i skąd się bierze ich popularność?

Co na temat funduszy inwestycyjnych mówi prawo?

Definicję funduszu inwestycyjnego określa art. 3 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnego. Zgodnie z jego treścią „fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której działalność polega na lokowaniu pieniędzy zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, różnorodne prawa majątkowe lub instrumenty rynku pieniężnego”. Tak termin ujęty został w polskim prawodawstwie. Prawniczy żargon może odstraszać osoby, które dopiero zapoznają się z tą tematyką, ale idea działania funduszy inwestycyjnych w rzeczywistości jest dość prosta.

Bezpieczeństwo

Fundusz pozwala na inwestycję nawet tym osobom, które dysponują niewielkim kapitałem. Jak w każdej inwestycji, tak również w tym przypadku, głównym celem jest pomnażanie zysków. Warto w tym miejscu wspomnieć, że fundusze inwestycyjne różnić się mogą ryzykiem oraz składem portfela aktywów. Jak łatwo się domyślić, im w bardziej ryzykowny fundusz inwestujemy, tym większy zysk możemy osiągnąć.

Nad bezpieczeństwem ulokowanych środków czuwają konkretne instytucje:
– bank depozytariusz, którego zadaniem jest przechowywanie pieniędzy i aktywów;
– agent transferowy dbający o rejestr osób, które wpłaciły środki do funduszu oraz o współpracę z pozostałymi instytucjami;
– Komisja Nadzoru Finansowego zajmująca się nadzorem i kontrolą wszystkich instytucji zaangażowanych w działanie funduszu.

Skąd popularność funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne nie wymagają dużej inwestycji. Wniesiona kwota może być niewielka, chociaż to oczywiście zależy od rodzaju funduszu. Ich popularność wynika również z faktu, że dają możliwość wybrania dowolnego instrumentu finansowego (obligacje, akcje, nieruchomości i inne). Oznacza to, że możemy zindywidualizować portfel według naszego gustu oraz dowolnie go zdywersyfikować, co wpływa na zmniejszenie ryzyka.

Fundusze uznawane są za jedną z najprostszych metod inwestowania, a fakt, że nadzór nad nimi sprawuje KNF sprawia, że jest to inwestycja stosunkowo bezpieczna, a ryzyko możliwych nadużyć – niewielkie.

Outsourcing a fundusze inwestycyjne

O outsourcingu najczęściej mówi się w odniesieniu do organizacji, która decyduje się powierzyć określony proces zewnętrznemu usługodawcy, a więc oddać działania na zewnątrz. W efekcie odciążeniu ulega bieżąca działalność przedsiębiorstwa. Z outsourcingu korzystają m.in. instytucje finansowe.

Dane towarzystwo może zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu innemu podmiotowi (nie zwalnia to jednak danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych z odpowiedzialności wobec uczestników funduszu). Będąc uczestnikiem funduszu, również możesz skorzystać z usług zewnętrznego podmiotu. Do zalet takiego rozwiązania zaliczyć można:
– pomoc w dokonywaniu wyboru zarządzania środkami;
– kompleksowe usługi, które uwzględniają zmiany prawne oraz tendencje rynkowe;
– zapewnianie innych informacji kluczowych dla inwestora.

Trudno mówić o inwestycji, która nie jest obarczona ryzykiem. Zbiorowe lokowanie środków wpłaconych przez uczestników funduszu również jest nim obarczone. Decydując się na tego typu inwestycję, mamy jednak do czynienia z jasnym skategoryzowaniem ryzyka oraz z możliwością wyboru preferowanych instrumentów finansowych, co znacznie zwiększa komfort psychiczny i naszą kontrolę nad inwestycją.

Inspirowane: Mddp-outsourcing.pl – e-sprawozdania finansowe

  Finanse
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *